https://www.radioezam.com/tqLI/

بازدید عباس ایروانی از مدرسه کودکان کار صبح رویش

کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل، آرزوهایشان را در مدرسه‌ی نسیم صبح رویش جست‌وجو می‌کنند. جایی که می‌توانند فارغ از تلخی‌ها و سختی‌های دنیای بیرون، شاد باشند، درس بخوانند و آینده‌ی دیگری را برای خودشان رقم بزنند. اوایل شهریور امسال عباس ایروانی از مدرسه‌ی صبح رویش بازدید کرد و پای صحبت‌های مسئولین آن نشست. برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت مدرسه، بنیان‌گذار هلدینگ عظام به همه‌ی بخش‌های مدرسه سر زد و با معلم‌ها و کادر اجرایی هم گفت‌وگو کرد. خانواده‌ی بزرگ عظام خودش را در برابر سرنوشت کودکان کار مسئول می‌داند و تلاش می‌کند تا با حمایت از این مدارس بتواند سهمی در ساخت آینده‌ی ایران داشته باشد.