پادکست‌ها

پادکست رادیو عظام | ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۰۱:۲۵:۵۸

این چهاردهمین شماره از رادیو عظام به نام «یک روز در تاراذوب» است؛

پادکست رادیو عظام | ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | ۵۹:۵۹

رادیو عظام؛ دریچه‌ای به تولید و کارآفرینی این سیزدهمین شماره از رادیو عظام به نام «توان‌یابان در خانواده عظام» است؛

پادکست رادیو عظام | ۰۳ آبان ۱۴۰۰ | ۵۹:۵۹

رادیو عظام؛ دریچه‌ای به تولید و کارآفرینی این دوازدهم شماره از رادیو عظام با موضوع «یک روز در استام صنعت» است.

پادکست رادیو عظام | ۰۳ مهر ۱۴۰۰ | ۵۹:۵۹

رادیو عظام؛ دریچه‌ای به تولید و کارآفرینی این یازدهمین شماره از رادیو عظام با موضوع «ورزش در خانواده عظام» است.

پادکست رادیو عظام | ۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۱:۳۲:۵۳

رادیو عظام؛ دریچه‌ای به تولید و کارآفرینی. این دهمین شماره از رادیو عظام با موضوع «پیگیری وعده‌ها» است.

پادکست رادیو عظام | ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ | ۵۹:۵۹

رادیو عظام؛ دریچه‌ای به تولید و کارآفرینی. این قسمت دوم از نهمین شماره رادیو عظام با موضوع «تغذیه» است.

پادکست رادیو عظام | ۰۱ تیر ۱۴۰۰ | ۵۹:۵۹

رادیو عظام؛ دریچه‌ای به تولید و کارآفرینی این قسمت اول از هشتمین شماره رادیو عظام با موضوع «تغذیه» است.

پادکست رادیو عظام | ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۵۹:۵۹

رادیو عظام؛ دریچه‌ای به تولید و کارآفرینی این هفتمین شماره از رادیو عظام است.

پادکست رادیو عظام | ۰۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۵۲:۱۴

رادیو عظام؛ دریچه‌ای به تولید و کارآفرینی این ششمین شماره از رادیو عظام است

پادکست سرای عامری‌ها | ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۸:۲۶

این نهمین شماره از هزارو یک حکایت سرای عامری هاست.

پادکست سرای عامری‌ها | ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۷

این هشتمین شماره از هزارو یک حکایت سرای عامری هاست.

پادکست سرای عامری‌ها | ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۳

این هفتمین شماره از هزارو یک حکایت سرای عامری هاست.

پادکست سرای عامری‌ها | ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۷

این ششمین شماره از هزارو یک حکایت سرای عامری هاست.

پادکست سرای عامری‌ها | ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۷

این پنجمین شماره از هزارو یک حکایت سرای عامری هاست.

پادکست سرای عامری‌ها | ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۸

این چهارمین شماره از هزارو یک حکایت سرای عامری هاست.