تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | مدت زمان: ۰۳:۴۲

رِنگ فرح

رِنگ فرح دستگاه همایون، رنگ فرح برگرفته از ردیف میرزا عبدالله تنظیم و ارکستراسیون: علی توکلی