https://www.radioezam.com/m3Lt/

آموزش واکنش در شرایط اضطراری پرسنل سایت رادمان

تاریخ انتشار: ۰۶ تیر ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
آموزش واکنش در شرایط اضطراری پرسنل سایت رادمان

بنا به گزارش رسیده به دست رادیو عظام در راستای ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی پرسنل سایت رادمان معاونت مدیریت بازار از اصول اساسی مواجهه با انواع شرایط اضطراری اولین دوره آموزشی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری برای حدود 24 نفر از پرسنل در تیرماه 1400 برگزار گردید.
وضعیت اضطراری وضعیتی غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی نشده است که می‌تواند باعث مرگ و یا صدمات جدی به پرسنل، مشتریان یا جامعه، توقف کامل فرآیندها، عملیات‌ها، صدمات زیست محیطی و فیزیکی شود. وضعیت اضطراری می‌تواند طبیعی و یا ساخته دست بشر باشد. واکنش نسبت به وضعیت اضطراری فعالیت‌هایی است که به منظور به حداقل رساندن آثار یک حادثه، بحران و به منظور نجات جان انسان‌ها ، کاهش صدمات جسمی یا روحی و پیشگیری از آسیب‌های آتی انجام می‌شوند.


آموزش واکنش در شرایط اضطراری پرسنل سایت رادمان

آموزش واکنش در شرایط اضطراری پرسنل سایت رادمان

آموزش واکنش در شرایط اضطراری پرسنل سایت رادمان

آموزش واکنش در شرایط اضطراری پرسنل سایت رادمان

آموزش واکنش در شرایط اضطراری پرسنل سایت رادمان