https://www.radioezam.com/rG9f/

ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در شرکت‌های پایاکلاچ و فرآوری و ساخت

تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در شرکت‌های پایاکلاچ و فرآوری و ساخت
ممیزان در دی ماه 1400 برای ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در شرکت‌های پایا کلاچ و فرآوری و ساخت حاضر شدند.
استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی ابزار ارزیابی و آسیب شناسی فرایندها و نتایج منابع انسانی است. با توجه به این موضوع مشارکت درکنفرانس مدیریت منابع انسانی و اعطای جایزه منابع انسانی براساس مدل 34000 که هرساله توسط دانشگاه تهران با هدف توسعه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌‎ها برگزار می شود، مستلزم ارزیابی مدیریت توسعه سرمایه انسانی شرکت توسط تیم ارزیابی دانشگاه و بررسی نتایج و اثربخشی این استاندارد در سنجش نگرش شغلی کارکنان در طول یک سال گذشته است.
در حال حاضر در گروه تعلیق و انتقال قدرت هلدینگ عظام در شهر صنعتی رشت شرکت‌های پایاکلاچ، فرآوری و ساخت در این ارزیابی شرکت کردند. نتایج ارزیابی استاندارد 34000 در تاریخ 19 و 20 بهمن در کنفرانس منابع انسانی در دانشگاه تهران اعلام می‌شود.

ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در شرکت‌های پایاکلاچ و فرآوری و ساخت

ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در شرکت‌های پایاکلاچ و فرآوری و ساخت

ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در شرکت‌های پایاکلاچ و فرآوری و ساخت

ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در شرکت‌های پایاکلاچ و فرآوری و ساخت