برگزاری مراسم سوگواری در آکامی مهرعظام قزوین- مرداد ماه 1401