بازدید عباس ایروانی از پایا قطعات کاسپین، فرآوری و ساخت و پایا کلاچ - اسفند 1400