بازدید عباس ایروانی از شرکت سازه سیم پویش اشتهارد آبان 1400