بازدید عباس ایروانی از کارخانه پایا کلاچ هولدینگ عظام بهمن ماه 99