https://www.radioezam.com/GZxS/

بازدید از کارخانه پایا ذوب کاوه- آذر 99

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی
به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی‌

از برنامه عقب بودیم، برنامه بازدید تمام شده بود و باید هر چه زودتر برمی‌گشتیم، همه همراهان در ماشین‌ها منتظر حرکت بودند اما حاج آقا نبود. هر چه تلاش می‌کردیم موفق نمی‌شدیم ایشان را سوار ماشین کنیم. قدم به قدم کارگرها دور ایشان حلقه می‌زدند و درد دل می‌کردند، حاج آقا هم تا تک تک صحبت‌ها را نشنید رضایت نداد به رفتن. سوار ماشین که شدند اول نکاتی که شنیده بودند و یادداشت کرده بودند را به معاونت‌ ای هلدینگ تذکر دادند بعد ماشین حرکت کرد. ‌
(نقل از یکی از همراهان بازدید اصفهان در آذر ماه نود و نه)